Pligouri salad with shrimp

Pligouri salad with shrimp

(pligouri, shallots, green onion, tomatoes, olive oil dressing)

Pligouri salad with shrimp